השאירו פרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  אלימות במשפחה

  אלימות במשפחה היא נושא עצוב וכאוב , נשים וילדים הם הסובלים העיקריים , אף גברים עשויים להיות חשופים לאלימות במשפחה.

  באם מי מהצדדים הן בתחילת הליך גירושין והן בטרם לו – מרגיש מוטרד ומאוים מבן זוגו , ישנה יכולת להגיש צו למניעת הטרדה מאיימת.

  צו למניעת הטרדה מאיימת:

  החוק למניעת הטרדה מאיימת , הטרדה מאיימת גורמת לאדם שכלפיו היא מופנית למתח, חרדה ולתחושות איום, עד כדי אי יכולת לקיים שגרת חיים.

  מרבית קורבנות ההטרדה הינן נשים הנרדפות על רקע מערכת יחסים שהסתיימה.

  הטרדה מאיימת: סעיף2(ב) לחוק הטרדה מאיימת מפרט מהם המקרים בהם התנהגות של אדם יכולה להוות הטרדה מאיימת:

  ​(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הטרדה מאיימת כלפי אדם יכול שתהא, בין השאר, באחד מאלה:

  • (1) בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת;
  • (2) בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו;
  • (3) ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;
  • (4) בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו;

  ​הוראות חוק הצו למניעת הטרדה מאיימת:

  צו מניעת הטרדה מאיימת

  4. (א) נוכח בית המשפט כי אדם נקט הטרדה מאיימת, רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(1) עד (4), ואם נוכח כי ההטרדה המאיימת נעשתה בנסיבות שבהן יש חשש לפגיעה ממשית בשלוות חייו של אדם אחר או להמשך פגיעה כאמור, רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו גם להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(5) ו-(6).

  (ב) נוכח בית המשפט כי אדם התנהג או פגע באחר כאמור בפסקאות (1) או (2), רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(1) עד (6):

  • (1) התנהגותו של האדם, לרבות התנהגות כאמור בסעיף קטן (א), נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לאדם אחר או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין;
  • (2) סמוך לפני הגשת הבקשה פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.

  (ג) הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יחולו אם נוכח בית המשפט כי המעשה שבשלו מתבקש צו מניעת הטרדה מאיימת נעשה בנסיבות שמהוות הגנה טובה במשפט פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות, בהתאם להוראות סעיף 18(2)(ב) עד (ד) או (3) לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, או בנסיבות שמהוות פטור מאחריות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק האמור.

  (ד) אלה רשאים לבקש צו מניעת הטרדה מאיימת:

  • (1) הנפגע או אדם מטעמו של הנפגע;
  • (2) היועץ המשפטי לממשלה או נציגו;
  • (3) תובע משטרתי;

  (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

  (4) עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה).

  הוראות הצו

  5. (א) צו מניעת הטרדה מאיימת יאסור, בכפוף להוראות סעיף 4, על הפוגע לעשות את אלה, כולם או מקצתם, ויכול שיסויג בתנאים:

  • (1) להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום;
  • (2) לאיים על הנפגע;
  • (3) לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת;
  • (4) ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר;
  • (5) להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות;
  • (6) לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה;

  והכל בין כלפי הנפגע ובין כלפי אדם אחר הקרוב לו, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין.

  (ב) ניתן צו מניעת הטרדה מאיימת הכולל איסור כאמור בסעיף קטן (א)(6) –

  • (1) רשאי בית המשפט במעמד מתן הצו להורות על תפיסת נשקו של המחויב בצו, לאלתר;
  • (2) ימסור בית המשפט לגורמים אלה הודעה על מתן הצו:
   • (א) פקיד הרישוי, כהגדרתו בחוק כלי היריה;
   • (ב) משטרת ישראל;

  ֿ(ג) צבא הגנה לישראל – אם המחויב בצו נמנה עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל, או אם נמסר לו נשק מטעם צבא הגנה לישראל או בהסכמתו כדי להחזיקו, לרבות נשק שנמסר לו לפי תעודת הרשאה כאמור בסעיף 5ב(ג) לחוק כלי היריה;

  (ד) רשות ביטחון – רשות הביטחון שעמה נמנה המחויב בצו.

  (3) לענין מחויב בצו כמשמעותו בפסקה (2)(ג) או (ד), או אדם שהנשק משמש אותו במסגרת עבודתו אצל בעל רישיון מיוחד או במפעל ראוי, רשאי הממונה על המחויב בצו, בין ביוזמתו ובין לבקשת המחויב בצו, להגיש בקשה מנומקת בכתב לבית המשפט לגבי המשך ההחזקה והנשיאה של הנשק על ידי המחויב בצו; לענין זה, "בעל רישיון מיוחד", "מפעל ראוי" ו"הממונה" – כהגדרתם בסעיף 2ג(א)(2) ו-(3) לחוק למניעת אלימות במשפחה.

  (ג) ניתן צו מניעת הטרדה מאיימת לפי סעיף 4(א) סיפה או 4(ב), שאינו כולל איסור כאמור בסעיף קטן (א)(6), יפרש בית המשפט בהחלטתו את הנימוקים לאי הכללת האיסור בצו.

  (ד) צו מניעת הטרדה מאיימת יכול שיכיל גם דרישה לערובה הן לקיומו והן להתנהגות טובה, או כל הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו וביטחונו של הנפגע או של אדם אחר הקרוב לו, ויכול שיכיל גם הוראות בדבר הסידורים הנדרשים כתוצאה ממתן הצו.

  (ה) תנאי הערובה כאמור בסעיף קטן (ד), לרבות חילוטה, יפורטו בצו מניעת הטרדה מאיימת.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן